DS Modelleri Fiyat Listesi

Detaycı gözler için büyüleyici tasarımlar: DS Automobiles.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
 • - Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına, yetkili özel kişilere, yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 • - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • - Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan iş ve işlemlerin planlanması ve icrası.
 • - Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket tarafından çeşitli kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanılarak toplanmakta ve işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine yönelik olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasını inceleyiniz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

DS 24 SAAT TEST ŞÜRÜŞÜ KATILIMCI ŞARTLARI

 • • Katılımcının katılım başvuru tarihi itibariyle geçerli, en az 3 senelik sürücü ehliyetine sahip olması ve kendi üzerine kayıtlı bir aracının bulunması katılım için ön şarttır.
 • • Test sürüşü yapmak isteyen katılımcının kendi üzerine kayıtlı olan aracını ve araç ruhsatını test sürüşü süresince, test sürüşünü gerçekleştirecek Yetkili DS Satıcısı’nın tesislerinde bırakması gerekmektedir.
 • • Katılımcının başvuru formunu eksiksiz doldurması ve başvuru formundaki bilgilerin doğru olduğunu ispatlaması gereklidir.
 • • Katılımcıya verilecek test sürüşü aracı ve süresi, kampanya dahilindeki araç sayısı, kampanya süresi ve randevu sistemi ile sınırlıdır.
 • • Katılımcının test sürüşü aracını teslim almadan önce ehliyet ve nüfus cüzdanı/kimlik kartını TC vatandaşı olmayanlar için pasaport aslını ilgili Yetkili DS Satıcısı’na göstermesi (DS Yetkili Satıcısı, katılımcının nüfus cüzdan/kimlik kartı (TC vatandaşı olmayanlar için pasaport) ve ehliyet fotokopisini alacaktır) DS Yetkili Satıcı ve Test Sürüşü ve Ödünç Verme Sözleşmesini imzalaması zorunludur.
 • • Groupe PSA Otomotiv Pazarlama Anonim Şirketi ve Yetkili DS Satıcısı test sürüşü yaptırma ve test sürüşü koşullarını degiştirme hakkını kendinde saklı tutar.